ECZAKDER Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

ECZAKDER Çalışma Yönetmeliği Sürüm 1.0


Sürüm 1.0

Eczacılık Eğitim Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ECZAKDER)'nin 17 Ocak 2015 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde gerçekleştirilen I.Olağanüstü Genel Kurulunda ECZAKDER Çalışma Yönetmeliği kabul edilmiştir.

 

ECZACILIK EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ (ECZAKDER) ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 Dayanak ve Amaç

MADDE 1 - Bu yönetmelik, Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ECZAKDER) Tüzüğü'nün 12, 15. ve 17. maddeleri uyarınca hazırlanmıştır. Amacı Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu (ECZAK) ile ECZAKDER’e bağlı olarak çalışacak diğer kurulların, komisyonların ve çalışma gruplarının işleyişi ile ilgili esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 –Bu yönetmelik, derneğin işleyişi ile ilgili olarak Genel Kurul kararı ile belirlenmesine ihtiyaç duyulan hususları kapsamaktadır.

Tanım ve Kısaltmalar

MADDE 3 - Bu yönetmelikte geçen;

 1. ECZAKDER: Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği'ni
 2. Yönetim Kurulu: Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Yönetim Kurulu’nu
 3. ECZAK: Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu'nu
 4. ÖDR: Eczacılık Fakültelerinin hazırlayacağı Öz Değerlendirme Raporu'nu
 5. SBGK: Standartları Belirleme ve Geliştirme Komisyonu’nu
 6. DEK: Danışmanlık ve Eğitim Komisyonu’nu
 7. DİZK: Değerlendirme ve İzleme Ziyareti Komisyonu’nu
 8. DİZE: Değerlendirme ve İzleme Ziyareti Ekibi’ni
 9. ÖDRE: Öz Değerlendirme Raporu Değerlendirme Ekibi’ni
 10. ECZDEK: Eczacılık Fakültesi Dekanları Konseyi’ni
 11. ECZDEK-YK: Eczacılık Fakültesi Dekanları Konseyi Yürütme Kurulu’nu
 12. TEB: Türk Eczacıları Birliği'ni

tanımlamaktadır.

 

MADDE 4- Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu (ECZAK)

Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu (ECZAK), ECZAKDER tüzüğü Madde 2'de sayılan amaçlar çerçevesinde çalışmak üzere ECZAKDER’e bağlı olarak, bu maddenin izleyen 4.1, 4.2, 4.3 ve 4.4. fıkralarında belirtilen şekilde kurulmuş bir kuruldur.

4.1ECZAK'ın oluşumu, üyeleri ve görev süreleri

ECZAK toplam 15 üyeden aşağıdaki şekilde oluşur.

 1. SBGK ya da DEK’te en az 1 yıl görev yapmış veya DİZK çalışmaları çerçevesinde en az 1 fakülte değerlendirme ziyaretine katılmış öğretim üyeleri arasından, ECZAKDER Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş 7 (yedi) eczacılık fakültesi öğretim üyesi,
 2. TEB tarafından önerilmiş ve ECZAK, SBGK veya DEK’te en az 1 yıl görev yapmış veya DİZK çalışmaları çerçevesinde en az 1 fakülte değerlendirme ziyaretine katılmış eczacılar arasından ECZAKDER Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen, 1 (bir) eczane eczacısı,
 3. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından önerilen ve ECZAKDER Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen 1 (bir) eczacı üye,
 4. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından önerilen ve ECZAKDER Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen 1 (bir) hastane eczacısı üye,
 5. İlaç Endüstrisini temsilen ECZAKDER Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen 1 (bir) eczacı üye,
 6. Bir önceki ECZAK Başkanı,
 7. ECZAK sekreterliğini yürütmek üzere ECZAKDER yönetim kurulu tarafından görevlendirilmiş bir ECZAKDER üyesi,
 8. Eczacılık Fakülteleri tarafından önerilen ve ECZAKDER Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilmiş 1 (bir) eczacılık fakültesi öğrencisi,
 9. ECZAKDER Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş 1 toplum temsilcisi.

 

4.2ECZAK’ın görevleri

 1. Türkiye’de mezunlarına "Eczacılık Diploması” veren fakültelerin mezuniyet öncesi eğitim programlarının ECZAKDER adına akreditasyonu için ayrıntılı bir program düzenlemek, değerlendirmek ve akreditasyonla ilgili kararları almak,
 2. ÖDR değerlendirmesinde ve değerlendirme ziyaretleri sırasında görev yapacak ÖDRE ve DİZE üyelerini belirlemek,
 3. Yürürlükteki akreditasyon süreçleri ilgili gerekli gördüğü değişiklik önerilerini belirleyerek ECZAKDER Yönetim Kurulu’na sunmak,
 4. Alt komisyonların ve çalışma gruplarının koordinasyonunu sağlamak,
 5. ECZAK ve alt komisyonlarında görev alan üyelerin gerekli eğitimleri almalarını sağlamak,
 6. Gerektiğinde faaliyet alanı ile ilgili çalışma grupları oluşturmak,
 7. Dernek resmi internet sitesinde (www.eczak.org ) yer alan ECZAK’a ait içeriğin güncelliğini ve sürdürülmesini sağlamaktır.

 

4.3ECZAK Başkanı, Başkan Yardımcısı, Üyelerinin Seçimi ve Yeniden belirlenmesi

 1. ECZAK üyeliği, ECZAKDER Yönetim Kurulu tarafından Ocak ayında yapılan görevlendirme ile başlar, görev süresi üç (3) yıldır; üyeler ardışık olarak üç (3) dönemden daha uzun süre kesintisiz görev yapamaz, görev süresi biten üyeler ECZAKDER Yönetim Kurulu tarafından yeniden görevlendirilir ya da yerlerine yeni üyeler belirlenir.
 2. ECZAK, kendi içinden bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. ECZAK başkanı ve başkan yardımcısının görev süresi üç (3) yıldır; görev süreleri uzatılamaz; üç (3) dönemden daha uzun süre kesintisiz görev yapamaz. 4.3.a maddesine göre ardışık ikinci dönem olarak ECZAK aynı üyeler ile devam ediyorsa birinci dönemin Başkan yardımcısı Başkan olur.
 3. Önceki başkan üç (3) yıl daha ECZAK üyesi olarak görev yapar.
 4. 4.3.a., 4.3.b ve 4.3.c maddeleri ECZAKDER Genel Kurulunda seçilecek olan ECZAKDER Yönetim Kurulu kararı ile uygulanır.
 5. Bir kişi aynı zamanda hem ECZDEK üyesi hem de ECZAK üyesi olamaz.
 6. Görev süresi dolmadan görevden ayrılmak durumunda kalan;
  1. Başkan yerine seçim yapılmaz, başkan yardımcısı başkanlık görevini üstlenir, yeni bir başkan yardımcısı seçilir.
  2. Diğer üyelerin yerine Yönetim Kurulu tarafından üye belirlenir.

4.4- ECZAK Toplantıları ve Çalışma Esasları

 1. ECZAK’ın işleyişinden ECZAK başkanı sorumludur. ECZAK başkan yardımcısı, başkanın bulunmadığı durumlarda ECZAK’ın işleyişini başkan adına yürütür.
 2. ECZAK, her yıl en az dört (4) toplantı yapar. ECZAK toplantı çağrısı gündemle birlikte ECZAK başkanı tarafından ECZAK üyelerine, ECZDEK temsilcisine ve ECZAKDER Yönetim Kurulu başkanına en az iki (2) hafta öncesinden yazılı olarak ve/veya elektronik posta ile bildirilir.
 3. ECZAK üyeleri ECZAK toplantılarına bizzat katılmak durumundadır. Yerlerine temsilci gönderemezler. Başkanlığa mazeret bildirmeksizin birbiri ardına üç toplantıya katılmayanın üyeliği kendiliğinden sona erer.
 4. ECZDEK ile ECZAK arasındaki bağlantıyı sağlamak üzere ECZDEK-YK tarafından belirlenecek bir ECZDEK üyesi, ECZAK toplantılarına oy hakkı olmadan katılabilir.
 5. ECZAK toplantıları salt çoğunlukla yapılır ve oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu üyelerinin katılımına açıktır.
 6. Akreditasyon kararları en az on       (10) oy ile, tüm diğer kararlar ise toplantıya katılan üye sayısının çoğunluğu ile alınır.
 7. Olağan ECZAK toplantılarının ve akreditasyon kararlarının alınmasının dışındaki acil görüşme ve karar alınmasını gerektiren durumlarda, posta, faks, e-posta ve Web sayfası gibi haberleşme ve oylama araçları kullanılarak sanal toplantılar düzenlenebilir. Ancak, bu tür toplantılardaki kararlar için de yukarıda (e) ve (f)’de belirtilen koşullar geçerlidir.
 8. ECZAK üyeleri oy hakkı olmadan kurum ziyaretleri dışında tüm ECZAKDER komisyonlarının çalışmalarına katılabilir.
 9. Bu yönetmelikte yer almayan tüm diğer hususlarda ECZAKDER tüzüğü ve Yönetim Kurulu kararları dikkate alınır.

 

MADDE 5. Standartları Belirleme ve Geliştirme Komisyonu (SBGK) oluşumu ve görevleri

5.1. Görevleri; ülkemizdeki eczacılık eğitimi programları için, evrensel kurallar ve standartlar ile ulusal gereksinimleri bir arada değerlendirerek, ulusal standartlar belirlemek ve sürekli geliştirilmesini sağlamaktır. Komisyonca belirlenen standartlar Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra yayın haline getirilir ve bir sonraki dönemde uygulanmak üzere eczacılık fakülteleri ve ilgili tüm kurumlara dağıtılır.

5.2. Oluşumu; komisyon en az 13 (on üç) üyeden oluşur. Aynı üye tekrar komisyonda görev alabilir. Bu komisyon kendi içinden 3 yıllığına bir başkan ve sekreter seçer. Bir öğrenci üye, ECZAKDER Yönetim Kurulu tarafından üç (3) yıl için belirlenir. Öğrenci üye dışındakiler ECZDEK-YK ve TEB tarafından önerilen üyeler arasından ECZAKDER Yönetim Kurulu tarafından aşağıda açıklanan şekilde ve üç (3) yıl için belirlenir.

 1. Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü; 2 öğretim üyesi
 2. Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü; 3 öğretim üyesi
 3. Eczacılık Teknolojisi Bölümü; 2 öğretim üyesi
 4. İlaç Endüstrisi; 1 eczacı üye
 5. Hastane Eczacısı/Klinik Eczacı; 1 üye
 6. Eczane Eczacısı; 1 üye
 7. ECZAK; 2 üye
 8. Öğrenci; 1 üye

 

5.3. SBGK’nun görevleri, oluşumu ve üyeleri ile ilgili ek düzenlemeler, bu maddenin 5.1 ve 5.2. fıkralarında belirtilen asgari koşulların sağlanması kaydı ile ECZAKDER Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yönerge ile belirlenir.

MADDE 6- Danışmanlık ve Eğitim Komisyonu (DEK) oluşumu ve görevleri

6.1. Görevleri;

 1. Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Standartları doğrultusunda kurumları bilgilendirmek amaçlı eğitim ve danışmanlık programları ile belgelerini hazırlamak,
 2. Akreditasyon sürecine başvuran, başvurmayı düşünen tüm kurumların talebi ve Yönetim Kurulu'nun görevlendirmesi ile ilgili konularda kurumlara bilgilendirme ve ileri eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek,
 3. ECZAK ve diğer komisyonlarda görev alan üyelere eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek,
 4. Akreditasyon süreci ile ilgili başvuru formu, kılavuz gibi belgeleri hazırlamaktır.

6.2. Oluşumu;

Danışmanlık ve eğitim komisyonu en az 9 (dokuz) üyeden oluşur. Aynı üye komisyonda tekrar görev alabilir. Bu komisyon kendi içinden 3 yıllığına bir başkan ve sekreter seçer. Üyeleri Yönetim Kurulu tarafından aşağıda açıklanan şekilde ve üç (3) yıl için belirlenir.

 1. En az 10 (on) yıllık mesleki deneyimli 8 (sekiz) öğretim üyesi
 2. Bir ECZAK üyesi

6.3. Danışmanlık ve Eğitim Komisyonu‘nun görevleri, oluşumu ve üyeleri ile ilgili ek düzenlemeler, bu maddenin 6.1 ve 6.2. fıkralarında belirtilen asgari koşulların sağlanması kaydı ile ECZAKDER Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yönerge ile belirlenir.

MADDE 7- Değerlendirme ve İzleme Ziyareti Komisyonu (DİZK) oluşumu, görevleri ve ziyaret ekipleri

Değerlendirme ve İzleme Ziyareti Komisyonu, değerlendirme ve izleme eğitimi almış öğretim üyesi ve eczacılardan oluşur. Aynı üye komisyonda tekrar görev alabilir. Yönetim Kurulu tarafından üç (3) yıl için belirlenir.

 1. Görevleri: Öz Değerlendirme Raporu Değerlendirme Ekibi (ÖDRE) tarafından ÖDR değerlendirmesi       uygun bulunan ve ECZAK tarafından değerlendirme ziyareti yapılmasına karar verilen fakülteleri ziyaret eden, kurum ziyaret raporu hazırlayan ve ECZAK'a bildiren; akreditasyon adaylığı statüsü verilmiş kurumları tekrar ziyaret eden ve akredite olan eczacılık fakültelerinin periyodik izlemini gerçekleştiren üyelerden oluşan komisyondur.
 2. Değerlendirme ve İzleme Ziyareti Ekipleri (DİZE’ler), değerlendirme amaçlı her tür ziyaret için ECZAK tarafından belirlenmiş, DİZK üyeleri arasından seçilen 4‘er kişilik ekiplerdir.
 3. DİZE üyeleri arasında 3 öğretim üyesi ve akademisyen olmayan bir eczacı yer almalıdır. Bir ECZAK üyesi mutlaka ekipte görev alır. Öğretim üyelerinin dağılımında farklı bölümlerin temsil edilmesi tercih edilir.
 4. Değerlendirme ve İzleme Ziyareti Komisyonu ve DİZE’lerin görevleri, oluşumu ve üyeleri ile ilgili ek düzenlemeler, bu maddenin a), b) ve c) bentlerinde belirtilen asgari koşulların sağlanması kaydı ile ECZAKDER Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yönerge ile belirlenir.

MADDE 8- Öz Değerlendirme Raporu Değerlendirme Ekibi (ÖDRE)

ÖDRE, fakülteler tarafından hazırlanan ÖDR’lerin değerlendirmesini yapan; raportör üyesi tarafından düzenlenen raporu ECZAK'a bildiren, ECZAK tarafından belirlenmiş 3‘er kişilik ekiplerdir.

 1. ÖDRE aşağıdaki üyelerden oluşur.
  1. ÖDRE raportörü 1 ECZAK üyesi
  2. DİZK üyesi 1 öğretim üyesi
  3. Diğer komisyonlardan 1 öğretim üyesi
 2. ÖDRE’nin görevleri, oluşumu ve üyeleri ile ilgili ek düzenlemeler, bu maddenin a) ve b) bentlerinde belirtilen asgari koşulların sağlanması kaydı ile ECZAKDER Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yönerge ile belirlenir.

MADDE 9. Çıkar Çatışması ve/veya Çakışması

ECZAKDER Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, ECZAK ve diğer komisyon üyeliği görevlerinde bulunanlar, değerlendirme sürecinin tarafsızlığına ve saygınlığına ilişkin sorgulamalara ya da çıkar çatışmalarına ve/veya çakışmalarına yol açabilecek durumlara ilişkin ECZAKDER Etik İlkelerine uymakla yükümlüdür ve ECZAKDER’i temsil edecek tüm bireyler bir çıkar çatışması/çakışması yaratacak durumlara neden olmayacaklarını , bu ilkeleri okuduklarını ve anladıklarını ifade eden bir “Gizlilik ve Etik Beyanı” imzalarlar.

MADDE 10. Gizlilik

 1. Kurumlar tarafından verilen bilgiler ECZAKDER , ECZAK ve diğer komisyon üyeleri, tarafından gizlilik içinde kullanılır ve ilgili kurumun yazılı izni olmadıkça açıklanamaz, ancak Yönetim Kurulu kurum kimliği açıklamadan akreditasyon süreçlerinden elde ettiği bilgi ve belgeleri, rapor ve sunumlarında kullanabilir.
 2. ECZAKDER Yönetim Kurulu ve ECZAK toplantılarında değerlendirme ve tartışma amacı ile dağıtılan malzemenin içeriği gizli bilgi olarak kabul edilir.
 3. Bu tür belgelerin ve akreditasyon kararlarının içerikleri ancak görevli kişilerce ve tanımlanmış koşullar altında açıklanabilir.

 

MADDE 11. Şeffaflık ve Hesap Verme Sorumluluğu

ECZAKDER program değerlendirme ve akreditasyon faaliyetleri konusunda tüm paydaşlarını, kamuyu bilgilendirmek ve hesap vermek sorumluluğunu taşır. Bu amaçla, aşağıdaki bilgi ve belgeler web sayfalarında (www.eczak.org) yayınlanır:

 1. ECZAKDER ve ECZAK’ın amaçlarını ve işleyişini belirleyen tüzük, yönetmelik ve yönergeler,
 2. Değerlendirme ve akreditasyon için kullanılan ulusal standartlar,
 3. Program değerlendirmesi ve akreditasyonu amacıyla ECZAKDER’e başvuracak yükseköğretim kurumlarına yönelik, değerlendirme ve akreditasyon sürecini ve kapsamını açık olarak tanımlayan öz değerlendirme raporu formatı, değerlendirme süreci, yöntemi ve benzeri belgeler,
 4. ECZAKDER’in değerlendirme ve akreditasyon faaliyetleri dahil, çalışmalarını özetleyen Çalışma Raporları ve diğer yayınlar,
 5. ECZAKDER tarafından akredite edilmiş programların listesi ve akreditasyon bilgileri. Bu bilgiler akreditasyon süresini ve verilmiş olan akreditasyonun koşullarını içerir.

MADDE 12. ECZAKDER ve ECZAK Belgelerinin Saklanması

 1. ECZAKDER ve ECZAK çalışmaları ile ilgili belgeler ve raporlar düzenli biçimde arşivlenir ve saklanır. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel sekreteri belgelerin ve raporların elektronik ortamda güvenli biçimde arşivlenmesi ve basılı kopyalarının da 10 yıl saklanmasını temin eder.
 2. ECZAKDER, akreditasyon verdiği programların listesini, verilen akreditasyonların türlerini ve geçerlik sürelerini kayıt altında tutar.

MADDE 13. Yönetmelikte Değişiklik

 1. Bu yönetmelik üzerindeki değişiklik önerileri ve hangi tarihten itibaren yürürlüğe girmesi gerektiği Genel Kurul’a Yönetim Kurulu tarafından sunulur.
 2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yönetmelik değişikliği önerileri, Genel Kurul’un ilk toplantısının gündemine alınır ve karara bağlanır.

MADDE 14- Yürürlük ve yürütme

 1. Bu Yönetmelik ECZAKDER Genel Kurulu tarafından onaylandığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.
 2. Bu yönetmelik hükümlerini ECZAKDER Başkanı yürütür.
 3. Bu yönetmelik hükümleri dışında yer alan tüm konularda düzenleme yapma ve karar alma yetkisi ECZAKDER Yönetim Kurulu sorumluluğundadır.